Termeni si conditii

Acest site este de?inut ?i publicat de c?tre: Asociatia Euromediu,  C.U.I./C.I.F.: 24924408, Registru Special nr: 102/08.12.2008.
Contact: web: www.euro-mediu.ro, E-mail: contact@euro-mediu.ro 

CONDI?II GENERALE

Acest site este destinat facilit?rii contactului între furnizori/prestatori ?i poten?ialii clien?i. Informa?iile ?i imaginile prezentate în acest site au caracter informativ, neimplicând nicio obliga?ie din partea de?in?torului acestui site.
Asociatia Euromediu  î?i rezerv? dreptul de a modifica/actualiza informa?iile ce figureaz? în prezentul site, incluzând ace?ti "Termeni ?i condi?ii" în orice moment, f?r? preaviz.

Utilizatorul folose?te site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Asociatia Euromediu, afilia?ii s?i, reprezentan?ii s?i, fiecare în parte sau împreun?, nu vor putea fi f?cu?i responsabili pentru daune directe sau indirecte ?i în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Con?inutul site-ului este prezentat f?r? nici o garan?ie, de nicio natur?.

Informa?iile asupra pre?urilor/tarifelor precum ?i a caracteristicilor acestora sunt prezentate a?a cum au fost ele redactate de c?tre furnizorii sau prestatorii respectivi. Corectitudinea respectivelor informa?ii cade exclusiv în sarcina furnizorilor/prestatorilor respectivi. Erori sau omisiuni pot interveni.

PAROLE, CODURI DE ACCES ?I DATE PERSONALE

Pute?i consulta acest site f?r? s? v? dezv?lui?i identitatea sau s? da?i cea mai mic? informa?ie în ceea ce v? prive?te.

Pentru a v? putea înregistra pe site, este necesar s? specifica?i numele, o adres? de e-mail, un numar de telefon, data nasterii, eventual marime tricou. Aceste informatii vor folosi doar la organizarea evenimentelor la care v-ati inscris si pentru informarea Dvs. in legatura cu promovarea, modificarile, anularile sau completarile privind evenimentul la care v-ati inscris voluntar. Ne angaj?m s? nu comunic?m unor ter?e persoane aceste date (cu excep?ia organelor de anchet?, în cazurile prev?zute de legisla?ia român? în vigoare).

Ne rezerv?m dreptul de a v? transmite mesaje privitoare la starea inregistrarii Dvs. prin intermediul adresei de e-mail pe care o furniza?i si/sau al numarului de telefon. Eventualele comunic?ri comerciale sau oferte v? vor fi transmise pe respectiva adres? de e-mail sau telefon doar cu acceptul Dvs. 

Referitor la drepturile Dvs privind protec?ia datelor personale, în cazul în care solicita?i (prin intermediul unui mesaj email la contact@euro-mediu.ro
- v? putem furniza datele referitoare la persoana Dvs. pe care le avem stocate;
- ave?i dreptul de a solicita modificarea datelor Dvs. personale înscrise pe acest site; 
- de asemenea, în cazul în care solicita?i, vom ?terge definitiv datele referitoare la persoana Dvs. stocate în baza noastr? de date, fie sub forma de date de conectivitate si contact, fie ca informatii parte dintr-o lista de rezultate.

V? rug?m s? ave?i în vedere faptul c? din momentul ?tergerii datelor personale, ve?i avea acces doar la partea public? a acestui website, iar contul de utilizator/inregistrarea va fi implicit dezactivat/a.

Datele personale colectate prin intermediul acestui site sunt confiden?iale ?i sunt p?strate de c?tre de?in?torul acestui site în conformitate cu Legea nr. 677 din 2001 (Lege pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circula?ie a acestor date), publicat? în Monitorul Oficial nr. 790/12-12-2001 ?i cu prevederile Regulamentului 679/27-04-2016 (GDPR).

Datele personale colectate prin intermediul acestui site (respectiv numele) vor fi afisate cu titlu informativ in privinta rezultatelor sportive la care v-ati inscris si unde ati acceptat expres folosirea datelor Dvs. personale (numele si categoria) in listele de rezultate sportive. 

DREPTUL LA PROPRIETATE INTELECTUAL?

Continutul acestui site, incluzând dar nelimitându-se la texte, logo-uri, reprezent?ri stilizate, simboluri comerciale, imagini (statice ?i/sau dinamice), prezentate pe site, sunt proprietatea exclusiv? a Asociatiei Euromediu, cu excep?ia logo-urilor ?i a imaginilor publicate de c?tre furnizorii/prestatorii care au publicat anun?uri..

Vizitatorilor acestui site nu le este permis? copierea, distribuirea, publicarea, transferul c?tre ter?i, modificarea sau utilizarea în alte scopuri a oric?rui con?inut (a?a cum acesta a fost definit în paragraful anterior), decât dup? ob?inerea în prealabil a unui accept scris din partea Asociatiei Euromediu.